Energiakatselmoija Buildwise

Energiakatselmus – hyvä lähtökohta energiansäästöön

Julkaistu: 10.10.2023

Energiakatselmuksella kartoitetaan ja analysoidaan kohteen käyttämä energia. Analyysin pohjalta määritetään miten ja millä toimenpiteillä energiaa voisi kohteessa säästää. Hyvä energiakatselmus antaa tilaajalle selkeät toimenpidesuositukset realistisin taloudellisin tunnusluvuin.

Energiakatselmuksella analysoidaan kiinteistön käyttämä lämpö- ja sähköenergia ja vedenkulutus. Katselmuksella selvitetään mihin energiaa käytetään ja miten kiinteistön kuluttama energia ja käyttövesi saataisiin optimoitua pitäen kiinteistön olosuhteet hyvinä. Energiakatselmuksen toteuttaminen kiinteistöön on lähes poikkeuksetta kannattavaa, sillä lähes aina löytyy jotakin tehostettavaa.

Energiakatselmus tiivistelmä
Energiakatselmuksen prosessi

Alkutiedot energiakatselmusta varten

Energia-analyysiä varten kohdekäynnillä tarkastetaan kaikkien merkittävimpien taloteknisten laitteiden tiedot, laitteiden kunto, käyttöprofiilit, säätölaitteet ja säätötavat. Ennen energiakatselmuksen kohdekäyntiä katselmoinnin tekevä asiantuntija pyytää kohteesta löytyvää teknistä dokumentaatiota katselmuksen tueksi. Etukäteen saatavalla materiaalilla pystytään saavuttamaan nopeammin käsitys kohteelle soveltuvista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Suurin energiansäästöpotentiaali on kiinteistöillä, joilla on selkeät jaksottaiset käyttörytmit sekä suuret ilmatilavuudet. Näitä ovat esimerkiksi toimistot, myymälät ja varastot. Talotekniset laitteistot ovat kohteille mitoitettu suurimman mahdollisen tarvittavan kapasiteetin mukaan, mutta todellinen käyttötarve vaihtelee huomattavasti. Kohteiden tarpeenmukaisella säädöllä ja olosuhdehallinnalla saadaan yleisesti erittäin kannattavia investointeja.

Hyvin tehty energiakatselmus 

Energiakatselmus tehdään tarpeeseen. Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen voidaan tehdä monenlaisissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa. Hyvä energiakatselmus ottaa huomioon tilaajan suunnitelmat ja tahtotilan kiinteistönsä suhteen. Energiakatselmus voi pyynnöstä keskittyä esimerkiksi erityisesti korjausvelan poistavien taloteknisten muutosten kartoittamiseen tai vaikka tulevan peruskorjauksen yhteyteen kartoitettavien toimenpiteiden budjetointiin.

Hyvässä energiakatselmuksessa huomioidaan kokonaisuus, eikä vain yksittäinen osatekijä. On varsin yleistä, että yksittäistä muutosta tarkastelemalla investointi voi olla erittäin kannattava, mutta kokonaisuus huomioiden se muuttuukin kannattamattomaksi. 

Tästä esimerkki on poistoilman lämmöntalteenotto. Poistoilmalle voidaan katselmoida erittäin kannattavia lämmöntalteenottolaitteistoja. Hyvä katselmoija pystyy havaitsemaan, että kyseisen poistoilman ei tarvitse olla aina täydellä teholla. Katselmoiduilta lämmöntalteenottolaitteilta saattaa hävitä puolet talteenotettavasta energiasta investoinnin kannattavuuden laskiessa merkittävästi.

Tutkimuksesta katselmusraportiksi 

Energiakatselmuksesta tuotetaan katselmusraportti, joka sisältää kiinteistön energiatehokkuuspotentiaalin ilmoitettuna selkeinä toimenpidesuosituksina. Raportilla kerrotaan myös tarkemmin kiinteistötekniikasta sekä miten ja miksi suositellut toimenpiteet säästävät energiaa.

Suositeltujen toimenpiteiden tulee olla niin selkeitä, etteivät ne vaadi lisäselvittelyjä. Suuret lisäselvitystarpeet kertovat yleensä selvitykseen varatun ajan loppumisesta tai ettei energiakatselmuksen toteuttamisessa ole ollut käytössä tarpeeksi soveltuvaa osaamista.

Energiakatselmuksen raportin laadussa tekijöiden osaaminen on erittäin merkittävässä roolissa. Asiantuntijaraporttien erot voivat olla huomattavia. Hyvä energiakatselmuksen tekijä osaa ottaa huomioon kiinteistöjen eri järjestelmät kokonaisuutena. Tärkeää energiakatselmuksessa onkin tarkastella kiinteistö tarpeeksi kokonaisvaltaisesti. Hyvässä energiakatselmuksessa on ajateltu toimenpidesuosituksissa hyvää lopputulosta, sekä mietitty realistisesti, mitä kohteelle voidaan urakoida.

Pakolliset ja vapaaehtoiset katselmukset sekä energiatuet

Suuria yrityksiä koskee energiakatselmointivelvollisuus. Yritys määritellään suureksi yritykseksi ja energiakatselmusvelvolliseksi, kun se täyttää yhden tai useamman seuraavista ehdoista:

  • Henkilöstöä yli 250
  • Liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa vuodessa
  • Taseessa yli 43 miljoonaa euroa

Lisäksi yhtiörakenteen kautta yritys voidaan määritellä kuuluvan katselmusvelvollisuuden piiriin. Energiakatselmusvelvollisuuden suuren yrityksen määritelmät ovat muuttumassa 2025 aikana. Uusi määritelmä tulee ottamaan huomioon ainoastaan yrityksen käyttämän energiamäärän, eikä nykyisiä henkilö ja liiketalouslukemia.

Suuren yrityksen energiakatselmuksessa tulee huomioida rakennusten lisäksi, yrityksen teollinen- ja kaupallinen toiminta sekä logistiikka. Suuren yrityksen energiakatselmukseen kuuluu valtioneuvoston asetuksen mukainen määrä kohdekatselmuksia. Pakollisiin lain velvoittamiin katselmuksiin ei voi saada tukia.

Kaikki muut energiakatselmukset ovat vapaaehtoisia. Vapaaehtoisena tehtynä energiakatselmukselle on mahdollista saada energiatukea. Energiatukea ei kuitenkaan myönnetä alle 4000 euron (alv 0 %) energiakatselmuksiin. 

Energiakatselmuksen ja lämmitystapavertailun erot

Yksinkertaisin energiankäytön kustannustehokkuuden parantaminen saadaan kohteen lämmönlähteen vaihtamisella. Kaikille kohteille lämmönlähteiden vaihto ei ole kannattava toimenpide, ei edes maalämpöön.

Lämmitystapavertailussa ammattilainen käy läpi kohteen kuluttaman lämmitysenergian määrän ja  laskee miten kyseisen energiamäärän ja tehotarpeen pystyisi tuottamaan eri lämmitysmuodoilla.

Energiakatselmuksella tehdään aina lämmitystapavertailu. Energiakatselmuksella myös kartoitetaan lämmitys- ja sähköenergiatarpeen minimointipotentiaali. Energiakatselmuksen jälkeen voidaan paremmin määrittää kohteelle oikeasti tarvittava (yleensä pienempi) lämmityslaitteisto, jonka investointikustannukset ovat myös pienemmät.

Lämmitystapavertailu ei ota kantaa kohteella olevan energiakäytön tarpeenmukaisuuteen. Lämmityslaitteisto saatetaan ylimitoittaa, jos vasta lämmönlähteenvaihdon jälkeen tehdään energiansäästötoimenpiteitä. Lämmityslaitteisto saatetaan myös alimitoittaa, jos lämmönlähteen vaihdon jälkeen esimerkiksi uusitaan kohteen valaistus LED-valaisimiin.

Energiakatselmuksella alkuun

Energiakatselmuksen toteuttaminen kiinteistöön kannattaa, sillä lähes aina kohteista löytyy tehostettavaa.

Oikealla katselmuksen toteuttajan valinnalla on huomattava vaikutus esitettyjen toimenpiteiden toteutettavuuteen ja realistisuuteen. Energiakatselmus kannattaa tilata kiinteällä, etukäteen sovitulla hinnalla. Mikäli et ole varma soveltuuko energiakatselmus tarpeeseenne, kannattaa potentiaaliselta katselmustarjoajalta kysyä sisällöstä. Mekin kerromme energiakatselmuksemme sisällöstä mielellämme!

Energian säästäminen on helppo aloittaa luotettavasti energiakatselmuksen kautta. Motivan mukaan energiakatselmus onkin varma tapa löytää energiatehokkuustoimenpiteitä. Näytämme mielellämme osaamisemme energiakatselmuksiin. Olemme puolueeton toimija, jolle on tärkeää avoimuus ja huippuosaaminen. Tämä näkyy myös toimenpidesuosituksissamme.

Kirjoittaja:

Vesa Surakka
johtava energia-asiantuntija
Buildwise Group Oy

Vesa on urallaan katselmoinut ja laatinut hankesuunnitelmia satoihin kaupallisiin kiinteistöihin. Vesa suosittelee energiakatselmuksia ensisijaisesti konkreettisten toimenpiteiden löytämiseksi, ei pelkästään energiakatselmusvelvoitteen vuoksi.

Aloitetaan yhteistyö